top of page
חיפוש

מיקרוסופט הכריזה על נקודות קצה של רשת וירטואלית עבור מסד נתונים PostgreSQL

מיקרוסופט הכריזה על שירות של רשת וירטואלית על מנת לבודד קישוריות לשרת הלוגי שלך מרשת או מערך רשתות משנה ברשת הווירטואלית הפרטית של הלקוחות. התנועה אל מסד הנתונים Azure עבור PostgreSQL מהרשת הווירטואלית נשארת תמיד בתוך רשת השדרה של Azure. העדפה לנתיב ישיר זה היא מעל נתיבים ספציפיים המופעלית על גבי תעבורת אינטרנט באמצעות מכשירים וירטואליים או מקומיים.

אין חיוב נוסף עבור גישה לרשת וירטואלית באמצעות נקודות קצה לשירות. מודל התמחור הנוכחי   עבור Azure Database עבור PostgreSQL חל כמו שהוא.

Comentários


bottom of page