top of page

תנאים כללים -  שירותי OfekCloud

הגדרות:

 • " Ofek Cloud " - אופק אייץ אנד או בע"מ, לרבות כל מי שפועל בשמה ו/או מטעמה

 • " האתר" – אתר האינטרנט של Ofek Cloud בכתובת http://www.ofekcloud.co.il/.

 • "הצעה" או "התקשרות" – כל הצעת מחיר או הצעה אחרת הניתנת על ידי Ofek Cloud ללקוח וכל התקשרות בין Ofek Cloud לבין הלקוח, בין בכתב ובין בעל פה

 • " לקוח" - כל גוף, לרבות אדם פרטי, חברה, שותפות ו/או כל תאגיד אחר אשר ביקש להתקשר עם Ofek Cloud ו/או התקשר עם Ofek Cloud..

 • "רישיון" – רישיון שימוש בתוכנה.

 • " שירותים" – כל שירות הניתן על ידי אופק לאוד ללקוח, לרבות שירותי ענן;

 

 1. תנאים כלליים אלה נועדו על מנת להסדיר את היחסים בין Ofek Cloud לבין לקוחותיה ועל מנת ליצור ודאות ובהירות בכל הנוגע לזכויות ולהתחייבויות של הצדדים. Ofek Cloud רואה ערך ביחסיה העסקיים עם לקוחותיה וביצירת איזון ותיאום בין האינטרסים שלה ושל לקוחותיה. לשם כך, ערכה Ofek Cloud והעלתה על הכתב את התנאים הכלליים המפורטים להלן, החלים על אספקה של שירות או רישיון על ידי Ofek Cloud ללקוחותיה. התנאים במסמך זה מהווים, איפוא, חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מכל הצעה הניתנת על ידי Ofek Cloud ללקוח בעניין מתן רישיון ו/או אספקת שירותים כלשהם ומכל התקשרות בין Ofek Cloud לבין לקוח כלשהו בעניין הענקת רישיון ו/או אספקת שירותים כלשהם והם משלימים את התנאים המפורטים בכל הצעה.

 2. תנאים אלה באים בנוסף לכל הוראה או תנאי אחרים המפורטים במסמך כלשהו בין הלקוח לבין Ofek Cloud לרבות כל הצעה ו/או מסמך התקשרות. זכויות הלקוח בעניין רישיון ו/או שירותים כלשהם, כפופים לתנאים המפורטים להלן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין איזה מבין תנאים כלליים אלה לבין תנאי כלשהו בהצעה כלשהי ו/או במסמך התקשרות אחר בין Ofek Cloud לבין הלקוח – תגבר ההוראה של תנאים כלליים אלה, אלא אם נאמר מפורשות אחרת בהצעה או בהתקשרות שניתנה על ידי Ofek Cloud ו/או במסמך התקשרות שנחתם על ידי Ofek Cloud ללקוח.

 3. Ofek Cloud רשאית לשנות איזה מבין תנאי ההסכם בכל עת ועל פי שיקול דעתה, מעת לעת וללא הודעה מוקדמת ובכלל זה לשנות, לעדכן, להשהות, להוסיף ו/או לגרוע מהרישיונות ו/או השירותים המוצעים על ידי Ofek Cloud, לפי העניין, לשנות את הוראות השימוש באתר ותנאיו וכן את המחירים ואת תנאי התשלום. מובהר, כי כל שינוי כאמור יחול רק לגבי כל הצעה, רישיונות ו/או שירותים שיינתנו ו/או יסופקו לאחר המועד בו בוצע השינוי ו/או העדכון הרלבנטי. מחובתו של הלקוח לעקוב אחר השינויים באתר ובתנאים הכלליים, ככל שיהיו מעת לעת. במקרה של שינוי נסיבות שאינו בשליטת Ofek Cloud, שיחייב שינוי בהסכם, Ofek Cloud תהיה רשאית לשנות ההסכם באופן מיידי. במקרה כזה, למעט אם השינוי נדרש בעקבות שינוי הדין הקיים, ביחס לשירותים עתידיים, הלקוח יהיה רשאי שלא לקבל את השינוי ולהודיע בכתב על ביטול ההסכם, מיידית. ההסכם, כהגדרתו לעיל, ממצה את הסכמות הצדדים והוא ההסכם המחייב היחידי בין הצדדים. Ofek Cloud אינה מחויבת ולא תהיה מחוייבת, במפורש או במשתמע, בגין הצהרה ו/או מצג ו/או הסכמה ו/או התחייבות כלשהם שאינם כלולים במפורש בהסכם

 4. הלקוח מצהיר ומאשר כי בקרות המוקדם מבין איזה מאלה: קבלה של הצעה על ידי הלקוח ו/או אישור על ידיו של הצעה כלשהי, בין אם האישור ניתן בעל פה ו/או בכתב, ו/או התקשרות כלשהי בין הלקוח לבין Ofek Cloud ו/או תחילת אספקה של Ofek Cloud על ידי Ofek Cloud ללקוח ו/או תחילת מתן שירותים על ידי Ofek Cloud ללקוח ו/או תחילת שימוש על ידי הלקוח ברישיון ו/או Ofek Cloud ו/או שירותים הניתנים על ידי Ofek Cloud – ייחשב הדבר, לכל דבר ועניין, כי הלקוח מסכים ומאשר, באופן בלתי מותנה ובלתי מסוייג:

 5. כי הוא קרא, הבין והסכים, באופן מלא, בלתי מותנה ובלתי מסוייג, את כל תנאי ההסכם, לרבות ובפרט את כל התנאים הכלליים;

 6. כי הוא מקבל עליו ומתחייב, לקיים את כל תנאי ההסכם, לרבות ובפרט את התנאים הכלליים, להיות כפוף להם ולנהוג בהתאם להם ולהוראות כל דין;

 7. כי אין ולא תהיינה לו ו/או למי מטעמו דרישות ו/או תביעות כנגד Ofek Cloud, מלבד טענות בגין הפרת ההסכם בידי Ofek Cloud.

 8. חיוב הלקוח מבוסס על השירותים ו/או הרישוי הנצרכים על ידי הלקוח בפועל אך בכל מקרה לא פחות מן המוצע בהצעה שנמסרה ללקוח, אם נמסרה על ידי Ofek Cloud.

 9. אי ניצול מוצר או שירות במהלך תקופת השירות ו/או הרישוי לא יזכה את הלקוח בהחזר או זיכוי.

 10. הלקוח יחויב בעלות שעת יעוץ לפי שעות עבודה בפועל של Ofek Cloud וזאת על פי המחירון הרלוונטי באותה עת וככל שלא נכללה כחלק מהפרויקט ו/או בנק השעות.

 11. כל מחיר שנקוב בדולרים יתבצע בשקלים חדשים לפי שער הדולר העברות המחאות הגבוה ביום הוצאת החשבונית מס.

 12. התשלום בגין שירותים ו/או רישוי הינו תשלום חודשי אשר משולם חודש מראש בגין החודש העוכב.

 13. כל שימוש ברישוי ו/או שירות ו/או משאב אחר שחורג מהכמות שנרכשה, יחייב את הלקוח בתוספת תשלום בגין החריגה.

 14. על כל המחירים יחול מע"מ כדין.

 15. בגין כל שירותי צד ג' שהם יחול חיוב על הלקוח באופן ישיר.

 16. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהוא מחויב בכל תנאי השירותים ו/או הרישוי של צדדי ג' כלשהם, ככל שהלקוח עושה שימוש בתכונות ו/או שירותי צדדי ג', ועל אחריות הלקוח בלבד לברר את תנאי השירותים ו/או הרישוי הרלוונטים של צדדי ג' אלה. כמו כן, Ofek Cloud לא תישא באחריות מקצועית כלשהיא בקשר לרישיונות של צדדי ג' לרבות:  הגבלות טכניות למיניהן  והתקנת הרישיון תמיכה וניהול. Ofek Cloud אינה אחראית לתאימות בין עדכוני תוכנה ו/ או חומרה של יצרני התוכנה/החומרה לבין אפליקציות הלקוח.

 17. תקופת ההסכם הינה ל – 12 חודשים החל ממועד חתימת הסכם זה (להלן: "תקופת ההתקשרות") בתום תקופת ההתקשרות תוארך ההתקשרות אוטומטית בתקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת (להלן: "התקופה המוארכת") כל אחד מהצדדים יהיה רשאי בתקופה המוארכת, להביא ההתקשרות לסיומו בהודעה של 30 ימים מראש. למען הסר ככל שOfek Cloud סיימה ההתקשרות לפני חלוף תקופת ההתקשרות וזאת מטעמי הפרה של תנאי ההתקשרות על ידי הלקוח, הלקוח יחויב בגין תקופה שאינה קצרה מתקופת ההתקשרות.

 18. Ofek Cloud תהיה רשאית להפסיק את אספקת השירותים ולנתק את השירות ללקוח, מכל סיבה שהיא, בכפוף למתן הודעה בכתב לא פחות מ 30 יום מראש.

 19. מצאה Ofek Cloud, כי הלקוח הפר הסכם זה בהפרה יסודית ו/או כי הפר הסכם זה  בהפרה רגילה ולא תיקן את ההפרה בתוך שבעה ימים ממועד שנשלחה אליו  דרישת Ofek Cloud בכתב לתקנה, תהא Ofek Cloud רשאית לפעול בדרכים המנויות בתנאים אילו, כולן או חלקן - וזאת בנוסף על זכויותיה לפי הוראות כל דין.

 20. Ofek Cloud רשאית להפסיק את השירותים ו/או הרישוי לאלתר בכל מקרה בו הלקוח יגרום להפרעה לאספקת שירותים ללקוחות אחרים או בכל פעולה לא חוקית שיבצע ו/או במקרה של תיקן הפרה כאמור לעיל. 

 21. הלקוח יהיה אחראי לכל סוג של תוכן, סוגי קבצים שונים ומסמכים שיאוחסנו על גבי השרתים ולOfek Cloud אין כל אחריות בגין כך.

  • Ofek Cloud לא תישא בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג שהוא, בנוגע לתוכן שיאוחסן על ידי הלקוח באמצעות שירותי ו/או רשוי של Ofek Cloud. העברת הקבצים אל הלקוח ומהלקוח תבוצע על ידי הלקוח בלבד ובאחריותו בלבד. Ofek Cloud לא תבצע כל פעולה בקבצים של הלקוח (למעט פעולות אוטומטיות המתבצעות מאליהן במסגרת תחזוקה ו/או מתן השירותים).

  • Ofek Cloud לא תהיה אחראית על החומר או המידע האגור במערכת ו/או על אובדנו/ם מכל סיבה שהיא. וכן לא תישא בכל אחריות שהיא על נזקים ו/או הפסדים שיגרמו ללקוח  בגין נזק למידע או אובדנו. 

 22. Ofek Cloud פועלת באופן סביר ומקובל בתעשייה על מנת למנוע חדירות בלתי מורשות למערכות המנוהלות על ידיה. אולם, על אף האמור, ידוע ללקוח והוא מסכים, כי לא ניתן לספק הגנה מלאה מפני מעשי הונאה וחדירות בלתי מורשות ועל כן, Ofek Cloud לא תהיה אחראית לחדירה בלתי מורשית למערכת ולמעשי הונאה, לרבות אך לא רק להגנה או גיבוי הנתונים שנשמרו על ידי הלקוח או עבורו, לרבות עקב חדירה של גורם בלתי מורשה לתחומו של הלקוח ולרבות השחתה, חשיפה או מחיקת נתונים ולכל נזק והוצאה שיגרמו ללקוח ו/או כל צד ג' בקשר עם האירועים הנ"ל או חלקם. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר, כי שירותי גיבוי של מידע הלקוח לא כלולים בשירותים וככל שאלה נרכשו על ידי הלקוח האמור יחול גם על שירותי הגיבוי. מבלי לפגוע באמור לעיל Ofek Cloud ממליצה ללקוח לרכוש שירותי גיבוי ואבטחת מידע.

 23. הלקוח יהיה אחראי לתשלום התמורה בגין קבלת הרישוי ו/או השירותים, בשיעורים ובתנאים המפורטים  בטופס ההזמנה לשירותים ובממשק המשתמש של השירות.

 24. במקרה של איחור בתשלום התמורה, תישא התמורה הצמדה וריבית, בשיעור המרבי המותר על פי דין, עד למועד ביצוע התשלום בפועל ובנוסף יישא הלקוח בתשלום הוצאות גביה, ככל שיצברו בגין אי תשלום התמורה כאמור.

 25. אי עמידה של הלקוח בתנאי התשלום, לאחר שקיבל על כך הודעה בכתב מOfek Cloud, יאפשר לחברה לנתק השירות ו/או הרישוי ובכלל לנתק את השירותים ו/או הרישוי, עד להסדרת התשלומים וללקוח לא תהיה כל טענה בעניין זה.

 26. הלקוח ישפה את Ofek Cloud, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן- רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט שנגרמו לOfek Cloud מכל סיבה שהיא לרבות  עקב הפרת  התחייבויותיו על פי תנאים כללים אילו ו/או התקשרות ספיציפית.

 27. Ofek Cloud לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם ללקוח בגין הפרעה או הפסקה באספקת השירותים ו/או בגין קלקול ו/או תקלה מכל מין וסוג שהוא לרבות בתוכנה או בקווי התקשורת, המשמשים את הלקוח במסגרת השירותים.

 28. בכל במקרה לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי בגין נזקים עקיפים ו/או תוצאים וסכום חבותה של Ofek Cloud בגין נזקים ישירים על פי הסכם זה לא יעלה על סכום התמורה ששילם הלקוח לOfek Cloud בגין השירותים בתקופה של שלושה חודשי שירות שקדמו לאירוע הנזק וזאת ביחד לשירות הייחודי שבו נגרם הנזק כאמור. הלקוח מצהיר ומאשר כי הגבלת אחריות זו היא תוצאה של חלוקת סיכונים בין הצדדים, וכי היא סבירה ומקובלת בהתחשב בתנאי ההתקשרות וסכומה.

 29. יחסי הצדדים על פי הסכם זה הינם יחסי קבלן המספק שירות (Ofek Cloud) ולקוח  (הלקוח). שום דבר האמור בהסכם זה לא ייחשב כיוצר יחסים מסוג אחר בין הצדדים,  ובכלל זה יחסי שותפות, עובד ומעביד, נציגות, שליחות או סוכנות. 

 30. הצדדים להסכם זה, עובדיהם ונציגיהם ישמרו בסודיות גמורה ויימנעו מלגלות ו/או  להראות ו/או להעביר בכל דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, בין בעצמם ובין על ידי אחרים,   לרבות כל מי מטעמם, כל מידע מקצועי, מסחרי או אחר, אשר אינו נחלת הכלל, בקשר  עם פעילותו של הצד השני לביצוע הסכם זה ו/או כל מידע שהועבר במסגרתו.

 31. Ofek Cloud רשאית לפרסם בפומבי את העובדה כי היא מספקת רישוי ו/או שירותים ללקוח אלא אם כןהודיע הלקוח בכתב שאינו מעוניין לעשות כן.

 32. הלקוח מאשר קבלת דיוור במייל \ הודעות ווטסאפ או הודעות טקסט של תוכן שיווקי, חדשות ועדכונים מחברת Ofek Cloud;

 33. התקשרות זו בין הלקוח לבין Ofek Cloud וקיומו על-ידי הצדדים ייקבע, יפורש ויוסדר על-פי חוקי מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, ולהם בלבד, תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל סכסוך בקשר להסכם זה.

 34. חרף כל האמור בתנאים אילו, איחור בביצוע התחייבות המוטלת על צד כלשהו בעטיו של אירוע כח עליון אשר אינו בשליטה סבירה של מי מהצדדים להסכם זה לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לרבות שביתה ו/או השבתה אצל מי מהצדדים, אירוע מלחמה, פעולות טרור, שביתות והשבתות כלליות במשק, מגיפה (לרבות קורונה- COVID-19 ) לא ייחשב כהפרה של ההסכם, וביצוע אותה התחייבות יידחה עד למועד בו הוסר הכח העליון, וזאת בתנאי שהצד שקיום התחייבויותיו נמנע בשל אותו כח עליון הודיע על כך לצד השני מיד עם היוודע לו דבר המניעה, פעל כמיטב יכולתו על מנת להסירה ו/או על מנת לצמצם את השפעתה, והודיע לצד השני מהם האמצעים אותם הוא נוקט. במקרה של כח עליון, לוח הזמנים הנוגע לעניין יוארך למשך פרק הזמן שממועד ההודעה הנ"ל ועד להסרת המניעה. על הצד שקיום התחייבויותיו נמנע בשל כח עליון להודיע לצד השני על מועד הסרת המניעה.

 35. לא ניתן לתבוע את אופק ו/או כל מי שבא מטעמה על כל תביעה ו/או הוצאות תביעה הנובעות ממנה כל פרצת אבטחה.

 36. החברה מצהירה בזאת שהשימוש במוצרים והשירותים שלה יגדיל את הסיכויים שקבצים, מידע או נתונים אבודים, פגועים או הרוסים יוכלו להיות משוחזרים. למרות זאת, החברה אינה מציבה כל ערבות או אחריות שהמערכת והשירותים ימנעו, יעקפו או יעכבו אובדן קבצים, מידע או נתונים או את תוצאות אירועים אלו, אשר המערכת או השירות מיועדים לספק עקב כל צירוף של אסונות טבע, כישלונות טכנולוגיים ו/או פעילויות אנוש.

 37. חובה באחריות מזמין השרות לבצע בדיקת שיחזור אחת ל 3 חודשים.

bottom of page