top of page

תנאים כלליים

הסכם זה, נכון למועד בו אתה מקבל את הסכם זה (המוגדר להלן) ("תאריך אפקטיבי"), מתקשר בזאת ומוסכם על ידך, בין אם אינדיבידואל או גורם ("אתה" או "חברה") ו-אופק טכנולוגיות בע"מ.

על ידי קבלת הסכם זה, בין אם מציין את קבלתך, על ידי ביצוע טופס הזמנה המפנה להסכם זה, או על ידי שימוש בשירותים (המוגדרים להלן), אתה מסכים להסכם זה.

הסכם זה הנו חוזה מחייב מבחינה משפטית בינך / חברתך ובין פתרונות והשירותים של אופק טכנולוגיות לרבות תוכנות צד ג' הכלולות בשירות, ומגדיר את התנאים שמנהלים את הרישיון שניתן לך להלן.

אם אתה נכנס להסכם זה כמקושר לחברה או ישות משפטית אחרת, אתה מציג כי יש לך את הסמכות לקשור ישות כזו להסכם זה. שינויים, תוספות או מחיקות על ידך להסכם זה לא יתקבלו ולא יהיו חלק מההסכם הזה. אם אינך מסכים להסכם זה, אינך חייב להגיע, להוריד, להתקין או להשתמש בתוכנה או בשירותים.

אופק טכנולוגיות עשויה לשנות הסכם זה מעת לעת ותפרסם את הגרסה המעודכנת ביותר באתר שלה. המשך השימוש שלך בשירותים ותוכנה לאחר שינוי בהסכם המעודכן מהווה את הסכמתך להיות מחויב זהה.

 1. הגדרות.

 

 1. סניפים -פירושם ישות הנמצאת תחת או בשליטה משותפת עם גורם שכזה או השולט בה, כאשר שליטה מוגדרת על ידי חמישים אחוז (50%) או יותר מכוח ההצבעה (או שווה ערך) מהישות הרלוונטית. בכפוף לתנאים ולהגבלות של הסכם זה, כלולותיהן רשויות להשתמש ברישיון המוענק להלן.

 2. הסכם- פירושו הסכם שירותי תוכנה, כל תוספת מוצר רלוונטית, התוספת לעיבוד נתונים וטופס ההזמנה.

 3. לקוח(ות) -פירושו, אם אתה משווק , תחתיך נכללים גם הלקוח/ות שלך.

 4. התקנים -פירושם (בין אם פיזי או וירטואלי) שרת, מערכת, תחנת עבודה, מחשב, מכשיר נייד או נקודת סיום עליהם או באמצעותם משתמשים בשירותים ו / או עליהם מותקנת התוכנה.

 5. תיעוד- פירושו תיעוד המשתמש הרשמי שהוכן וסופק על ידי אופק טכנולוגיות או תוכנות צד ג' הכלולות בשירות,  על השימוש בשירותים או בתוכנה (כפי שמתעדכן מעת לעת). למען הסר ספק, כל אתר קהילתי מקוון, תיעוד לא רשמי, סרטונים, ניירות לבנים או מדיה קשורה או משוב אינם מהווים תיעוד.

 6. MSP - פירושו ספק שירותים מנוהלים/ משווק.

 7. טופס הזמנה -פירושו אישור הצעת המחיר/ דף הזמנת שירותים/ לוח מחוונים של מידע על המוצר /לוח מחוונים שממנו ניתן להוסיף שירותים,  המציין את הרכישה שלך בשירותים, תמחור ומידע קשור אחר.

 8. מידע אישי פירושו כל מידע שניתן להשתמש בו כדי לזהות אדם כמונח זה מוגדר תחת תקנה (האיחוד האירופי) 2016/679 ("תקנת הגנת מידע כללית" או "GDPR").

 9. תוספת למוצר (א) פירושה תנאים והגבלות נוספים המפורטים בסעיף 15 הנוגעים לשירותים, תוכנה או תיעוד רלוונטיים.

 10. שירותים פירושם המוצרים ושירותי התוכנה, כולל כל ממשק תכנות יישומים הגישה לפונקציונליות המסופקים לך על ידי אופק טכנולוגיות או ממשקים תואמים של חברות צד ג' הכלולות בשירות.

 11. תוכנה פירושה גרסאות קוד האובייקט של כל תוכנה להורדה המסופקת על ידי אופק טכנולוגיות אך ורק לצורך גישה לשירותים, כולל אך לא מוגבל לאייג'נט, יחד עם העדכונים, המהדורות החדשות או הגרסאות, השינויים או השיפורים, בבעלות וסופק על ידי אופק טכנולוגיות בהתאם להסכם זה.

 12. תמיכה פירושה התחזוקה או התמיכה הרגילה הניתנת על ידי אופק טכנולוגיות או סוכניו המיועדים לשירותים כמפורט בהסכם זה.

 13. משתמש פירושו אדם שהוסמך על ידך להשתמש בשירותים, בתוכנה ובתיעוד, שעבורו רכשת מנוי או שסיפקת לו זיהוי משתמש וסיסמא. משתמשים (ים) רשאים לכלול רק את עובדיכם, היועצים והקבלנים שלהם, ואם ישים, את הלקוחות שלכם כחלק משירותי MSP.

 14. הנתונים פירושם נתונים, קבצים או מידע, כולל נתונים, קבצים או מידע הכולל נתונים אישיים, בהם אתה או המשתמשים שלך ניגשים, משתמשים בהם, מועברים, מאוחסנים או מועברים, הקשורים לשימוש שלך או של המשתמש שלך בשירותים, או תוכנה.

 2. מתן שירותים.

 

2.1 רישיון שירותים. בכפוף לעמידה רציפה בהסכם זה, אופק טכנולוגיות מעניקה לך בזאת רישיון מוגבל, לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה לגישה, שימוש והתקנה (אם רלוונטי) של השירותים, התוכנה והתיעוד במהלך התקופה (המוגדרת להלן). אתה רשאי לספק, להעמיד לרשותך, או לאפשר למשתמשים שלך להשתמש או לגשת לשירותים, לתוכנה או לתיעוד, כולם או חלקם. אתה מסכים כי אופק טכנולוגיות רשאית לספק לך את השירותים או התוכנה בסיוע של צוותיה, מורשיה וספקי השירות שלה. במהלך הקדנציה (כהגדרתה להלן), אופק טכנולוגיות ותוכנות צד ג' הכלולות בשירות רשאית/יות  לעדכן או לשנות את השירותים או התוכנה או לספק שירותים או תוכנה אלטרנטיביים כדי לשקף שינויים, בין היתר, בחוקים, תקנות, כללים, טכנולוגיה, פרקטיקות בתעשייה, דפוסי שימוש במערכת, וזמינות של תוכנית צד ג '. העדכונים או השינויים של אופק טכנולוגיות בשירותים או בתוכנה או בהוראות של שירותים או תוכנה אלטרנטיביים לא יפחיתו באופן מהותי את רמת הביצועים, הפונקציונליות, האבטחה והזמינות של השירותים או התוכנה במהלך התקופה. אם אופק טכנולוגיות תחליט לשים קץ לשירותים או לתוכנה, זה יהיה בהתאם למדיניות סוף החיים שנקבעה.

2.2  גרסאות ניסיון או רישיון בטא. אם השירותים, התוכנה והתיעוד ניתנים לך לצורך הערכה, בטא או שחרור למטרות מועמדים, אופק טכנולוגיות מעניק לך רישיון הערכה מוגבל, לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה לשימוש בשירותים, תוכנה ותיעוד אך ורק לצורך הערכה/ ניסיון  לפני לרכישה או יישום ("רישיון Trail"). רישיון Trail יסתיים בתאריך הסיום של תקופת ההערכה שנקבעה מראש או מייד עם הודעה מאת אופק טכנולוגיות לפי שיקול דעתה הבלעדי. על אף כל הוראה אחרת הכלולה כאן, השירותים, התוכנה והתיעוד המסופקים על פי רישיון הערכה ניתנים לך "AS IS" ללא שיפוי, תמיכה או אחריות מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע. למעט ככל שתנאים כאלה מתנגשים עם סעיף זה, כל שאר התנאים בהסכם זה יחולו על השירותים, התוכנה והתיעוד המורשים תחת רישיון זה – גרסאות ניסיון / בטא.

 

 

3. הגבלות רשיון; התחייבויות.

 

3.1 הגבלות רישיון. אינך רשאי (i) לספק, להעמיד לרשות או להתיר לאנשים שאינם המשתמשים שלך להשתמש או לגשת לשירותים, לתוכנה או לתיעוד, כולם או חלקם; (ii) להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, להעלות, לפרסם או להעביר את השירותים, התוכנה או התיעוד (למעט למטרות גיבוי או ארכיון, אשר לא ישמשו להעברה, הפצה, מכירה או התקנה במכשירים שלכם); (iii) להעניק רישיון, מכירה, מכירה חוזרת, השכרה, חכירה, העברה, הפצה או העברת כל דרך אחרת של זכויות לשירותים, לתוכנה או לתיעוד אלא אם הוסכם בהסכם זה; (iv) לשנות, לתרגם, להנדס לאחור, לפרק, לפרק, ליצור עבודות נגזרות, או לנסות בכל דרך אחרת לגזור את קוד המקור של השירותים, התוכנה או התיעוד; (v) ליצור, לשווק, להפיץ הרחבות או שיפורים או לשלב במוצר אחר את השירותים או התוכנה ללא הסכמה מראש ובכתב של אופק טכנולוגיות  (vi) להסיר מודעות ותוויות קנייניות בשירותים, בתוכנה או בתיעוד, אלא אם כן אושר על ידי אופק טכנולוגיות  (vii) רישיון לשירותים, לתוכנה או לתיעוד (א) אם אתה (או מי מהמשתמשים שלך) מתחרה ישיר של אופק טכנולוגיות ; (ב) לצורך פיקוח על הזמינות, הביצועים והפונקציונליות של השירותים או התוכנה או (ג) לכל מטרות מידה או תחרות אחרות; (viii) להשתמש בשירותים או בתוכנה כדי לאחסן או להעביר חומר מפר, לשון הרע, בלתי חוקי או נזיקי או לאחסון או העברת חומר המפר את זכויות צד ג ', לרבות זכויות פרטיות; (ix) להשתמש בשירותים או בתוכנה כדי להפר זכויות כלשהן של אחרים; (x) להשתמש בשירותים או בתוכנה כדי לאחסן או להעביר קוד זדוני, סוסים טרויאניים, תוכנות זדוניות, דואר זבל, וירוסים או טכנולוגיה הרסנית אחרת ("וירוסים"); (xi) להפריע, לפגוע או לשבש את שלמותם או ביצועיהם של השירותים או שימוש כלשהו של צד שלישי בשירותים; (xii) להשתמש בשירותים באופן שתביא לשימוש מוגזם, רוחב פס או אחסון; או (xii) לשנות, לעקוף או לספק את האמצעים לשינוי או עקיפה של השירותים או התוכנה, כולל מגבלות טכניות, עמלות חוזרות או מגבלות שימוש. 

3.2  התחייבויותיך- אתה מאשר, מסכים ומתחייב כי: (i) אתה תהיה אחראי לפעילותך ופעילות משתמשיך ועמידה בהסכם זה, ואם יוודע לך על הפרה כלשהי, תפסיק מייד את גישתו של הצד הפוגע לשירותים, תוכנה ותיעוד ולהודיע ​​ל- אופק טכנולוגיות  (ii) אתה ומשתמשיך תצייתו לכל החוקים המקומיים, הממלכתיים, הפדרליים והבינלאומיים החלים; (iii) תקים חיבור אינטרנט קבוע ואספקת חשמל לשימוש בשירותים, תוודא שהתוכנה מותקנת בפלטפורמה נתמכת כמפורט בתיעוד, והשירותים והתוכנה משמשים רק ברשות הרבים או מורשים כראוי. חומרי צד ג '; (iv) תתקין את הגרסה האחרונה של התוכנה במכשירים הגישה לשירותים או באמצעותם; (v) אתה מסוגל באופן חוקי לעבד את הנתונים שלך ומסוגל לחוק באופן חוקי לספק את הנתונים שלך ל-אופק טכנולוגיות ולסניפיה, לרבות השגת הסכמים או זכויות מתאימים לעיבוד כזה, כפי שיפורט בהמשך, וזכות הגישה ל השתמש בתשתית שלך, כולל מערכת או רשת כלשהי, כדי להשיג או לספק את השירותים והתוכנה ויהיה אחראי באופן בלעדי לדיוק, לאבטחה, לאיכות, לשלמות ולחוקיות של אותם; ו- (vi) תשמור על פרטי ההרשמה, נתוני החיוב, הסיסמאות והנתונים הטכניים שלך מדויקים, שלמים, מאובטחים עדכניים כל עוד אתה מנוי לשירותים, תוכנה ותיעוד. 

3.3 אתה מאשר, מסכים ומתחייב כי: (i) יש לך מספיק תשתית טכנית, ידע ומומחיות כדי לבצע את תפקידך; (ii) תספק ללקוחותיך ומשתמשיך פתרון בעיות ותמיכה. (iii) במידה ואתה משווק- אתה תהיה אחראי לחיוב, חשבונית וגבייה עבור לקוחותיך; ו- (iv) אתה תפעל על חשבונך וסיכונך תחת שמך כמנהל.

 

 

4. זכות קניין ונכסים

 

4.1 בעלות של אופק טכנולוגיות ותוכנות צד ג' כקניין רוחני. השירותים, התוכנה והתיעוד מורשים, לא נמכרים כבעלות. השימוש ב"רכישה" בשילוב עם רישיונות של השירותים, התוכנה והתיעוד אינו מרמז על העברת בעלות. למעט הזכויות המוגבלות שהוענקה מפורשות על ידי אופק טכנולוגיות לך, אתה מאשר ומסכים כי כל הזכות, הכותרת והעניין בכל זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים, הפטנטים, הסוד המסחרי, הקניין הרוחני (כולל ללא הגבלה אלגוריתמים, תהליכים עסקיים, שיפורים, שיפורים, שינויים, עבודות נגזרות, מידע שנאסף ומנותח בקשר עם השירותים) וזכויות קנייניות אחרות, הנובעות או קשורות לשירותים, לתוכנה, לאספקת השירותים או לתוכנה ולתיעוד, שייכים בלעדית ל- אופק טכנולוגיות או ספקיה או מורשי הרישיון שלה. כל הזכויות, הכותרת והעניין בתוכן ובתוכן, שאליהן ניתן לגשת דרך השירותים או התוכנה, הם רכושו של הבעלים בהתאמה ועשויים להיות מוגנים על ידי חוקים והסכמים רלוונטיים של קניין רוחני. הסכם זה אינו מעניק לך זכויות לתוכן כזה, לרבות שימוש בו. כל הזכויות שלא הוענקו במפורש על פי הסכם זה שמורות על ידי אופק טכנולוגיות. 

 4.2 בעלות על הנתונים שלך. אתה ומשתמשיך שומרים על כל הזכות, הכותרת והעניין בכל זכויות היוצרים, הסימן המסחרי, הפטנטים, הסוד המסחרי, הקניין הרוחני והזכויות הקנייניות האחרות בנתונים שלך. זכותה של אופק טכנולוגיות לגשת ולהשתמש בהן מוגבלת לאלה המוענקות במפורש בהסכם זה. לא משתמעת זכויות אחרות ביחס לנתונים שלך.

 5. תוקף; סיום.

 

5.1 קדנציה. אלא אם הסתיים מוקדם יותר בהתאם לסעיף זה, הסכם זה יחל בתאריך הקובע ויימשך עד סוף התקופה שצוינה בטופס ההזמנה הרלוונטי ("התקופה הראשונית"). אתה מאשר ל- אופק טכנולוגיות לחדש אוטומטית את השירותים הרלוונטיים עם תום תקופת ההתחלה (כל תקופת התחדשות, ובאופן קולקטיבי עם התקופה הראשונית, התקופה). תקופת ההתחדשות תהיה באורך זהה לתקופת ההתחלה אלא אם כן צוין אחרת על ידי אופק טכנולוגיות בעת החידוש.

 5.2 זכויות סיום ההסכם. אתה רשאי לסיים את ההסכם על ידי מתן הודעה ל- אופק טכנולוגיות לשלושים (30) יום מראש ובכתב על כוונתך לסיים את ההסכם. תקופת הפסקת שלושים (30) הימים תחל ביום הראשון של החודש הקלנדרי המלא לאחר קבלת הודעת הפיטורין. במהלך הקדנציה הראשונית, התשלום שנגבה במהלך 30 ימי ההודעה המוקדמת, יתבססו על מחיר המחירון של ערך החוזה החודשי. במהלך כל תקופה כלשהי, דמי סיום מוקדמים, המבוססים על מחיר המחירון של ערך החוזה החודשי, יחולו גם על החשבונית הסופית ועתיד להיות עם קבלתה.

5.3 זכויות השעיה או סיום מתן שירותים מצד אופק טכנולוגיות. אופק טכנולוגיות רשאית להשהות או לסיים את ההסכם הזה עם הודעה מוקדמת בכתב של 30 (30) יום או מייד אם אתה נתון לפשיטת רגל או כל הליך אחר הנוגע לחדלות פירעון, כינוס נכסים, פירוק או משימה לטובת הנושים; אתה מפר את הקניין הרוחני של אופק טכנולוגיות וספקיה או לא מתאים לה; אתה מפר הסכם או טופס הזמנה זה, לרבות אי תשלום עמלות בעת פירעון; או על פי קבלת זימון, צו בית משפט או בקשה אחרת מטעם רשות אכיפת החוק.

 5.4 השפעת סיום. סיום לא ישחרר אותך מההתחייבות לשלם עמלות או סכומים אחרים שצברו או יש לשלם ל- אופק טכנולגויות עד סוף התקופה הנוכחית. לא תקבל זיכוי או החזר בגין עמלות או תשלומים שנעשו לפני סיום. מבלי לפגוע בזכויות אחרות כלשהן, עם סיומה, עליך להפסיק את כל השימוש בשירותים, בתוכנה ובתיעוד ולהשמיד או להחזיר (לפי דרישה של אופק טכנולוגיות) את כל העותקים של השירותים, התוכנה והתיעוד. בנוסף אתה מאשר ומסכים כי תוכל לאחזר את הנתונים שלך או עותקים של הנתונים שלך מ- אופק טכנולוגיות תוך חמישה (5) ימי עסקים מיום סיום הסכם זה. אלא אם כן בהתאם למדיניות הפנימית שלנו, התחייבות חוזית, חוקית או אחרת, אתה מאשר ומסכים כי ל- אופק טכנולוגיותיש את הזכות למחוק את הנתונים שלך, כולל כל העותקים שלהם וכל זה. לאחר שנמחק, לא ניתן יהיה לשחזר את הנתונים שלך. סעיפים 1, 4, 5.4, 6-11, 14.1-14.3, 14.9 ו- 15 ישרדו בכל סיום או תפוגה של הסכם זה.

 6. חיובים ותשלומים.

 6.1 חיובים ותשלום. כל ההזמנות שיוקמו ייחשבו כסופיות עם קבלתן על ידי אופק טכנולוגיות. התשלום ישולם כמפורט בטופס ההזמנה. אלא אם כן נקבע אחרת בזה, החיובים יהיו בשיעורים הסטנדרטיים של אופק טכנולוגיות בעת החשבונית או, אם ישים, כמפורט בטופס ההזמנה. אם לא תשלם, אופק טכנולוגיות תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי,: (i) להשעות את מתן השירותים עד שתמלא את התחייבויותיך התלויות ועומדות; (ii) לגבות מכם ריבית המיועדת על ידי אופק טכנולוגיות בעת החשבונית; ו / או (iii) לסיים את ההסכם הזה. אם ישים, אם תחרוג מכושר הרישיון הנקוב בטופס ההזמנה שלך, תחויב בתשלום נוסף, אשר יבוא לידי ביטוי בחשבונית שלך. אלא אם כן צוין אחרת, כל התשלומים שבוצעו במסגרת הסכם זה יהיו לפי ש"ח. תשלומים אינם ניתנים להחזר.

6.2 מיסים.  כל החיובים אינם כוללים מיסים, ותשלם או תפצה את אופק טכנולוגיות עבור כל המסים הנובעים מעסקאות המתוארות בהסכם זה. אם אתה    נדרש לעכב מס בגין תשלומים המגיעים לתשלום, תגבה את התשלומים שלך לאופק טכנולוגיות כך ש- אופק טכנולוגיות תקבל את הסכומים המגיעים במלואם, ללא ניכויים. כמתבקש באופן סביר, תספק תיעוד לאופק טכנולוגיות המראה כי שולמו מיסים לרשות המיסים הרלוונטית.

6.3  המחיר עבור השירותים המסופקים על ידי אופק טכנולוגיות מתעדכן מעת לעת. התעריף שיחול על מתן השירות ללקוח יהיה התעריף הנקוב בהזמנת השירות. עם חידוש תקופת השירות, יחול התעריף שפרסמה החברה, שיהיה בתוקף באותו מועד. למען הסר ספק, הלקוח יחויב בתשלום החודשי המלא בין אם היה מנוי לחודש שלם או לחלק ממנו וכן בין אם השתמש בפועל בשירותים ובין אם לאו.

6.4  מבלי לגרוע מכל סעד אחר שהחברה זכאית לו, ומבלי לגרוע מסמכותה של החברה להפסיק את מתן השירות, הרי כל תשלום אשר לא ישולם במועדו, ישא ריבית פיגורים והוצאות גביה החל במועד שבו היה אמור להשתלם ועד למועד התשלום בפועל. לעניין זה, ריבית פיגורים היא ריבית הפיגורים המתפרסמת על ידי החשב הכללי של משרד האוצר, הוצאות גביה בשיעור של %20 מסכום הפיגור ולא יפחתו מהסך של 10 ₪ בגין כל חשבון שבפיגור .החל מתחילת טיפול משפטי, לרבות משלוח מכתבי התראה החתומים על ידי עורך דין של החברה או מטעמה, יתווספו לחיובים כל ההוצאות הסבירות הכרוכות בפעולות שיינקטו לגביית החוב. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, תחויב בחיובים ו/או בהוצאות בהן נישא במסגרת פעולות אכיפת התשלום ו/או הטיפול המשפטי, לרבות פעולות מסירה ו/או איתור. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותנו לגבות, בנוסף לסכומים הנ"ל, הוצאות ו/או שכ"ט שייפסקו על ידי ערכאה שיפוטית ו/או שיוסכם עליהם במסגרת הסכם פשרה.

 

7. נתונים; הגנה על הנתונים שלך.

 

7.1 הנתונים שלך. אופק טכנולוגיות ושלוחותיה רשאים להסיר את הנתונים שלך או כל מידע אחר, מידע או תוכן אחר של נתונים או קבצים המשמשים, מאוחסנים, מעובדים או בדרך אחרת על ידיך או על ידי המשתמשים שלך, מכיוון שאופק טכנולוגיות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מאמינה שהיא: א) וירוס; (ב) לא חוקי, בעל לשון הרע, פוגע, מאיים, מזיק, וולגרי, פורנוגרפי או מגונה; (ג) משמש למטרת דואר זבל, מכתבי שרשרת או הפצה של חומר מעורר התנגדות; (ד) שימש כדי לגרום לעבירה, לשון הרע או להטריד; או (ה) פגיעה בזכויות הקניין הרוחני או בזכויות אחרות של צד שלישי כלשהו. אתה מסכים שאתה ומשתמשיך אחראים על שמירה והגנה על גיבויים של הנתונים שלך שעובדו במישרין או בעקיפין באמצעות השירותים והתוכנה וכי אופק טכנולוגיות אינה אחראית לייצוא, אי-אחסון, אובדן או השחתה של נתונים.

 

אתה מסכים כי אופק טכנולוגיות ושלוחותיה יעבדו את נתוני התצורה, הביצועים, השימוש והצריכה אודותיך ומשתמשים שלך בשימוש בשירותים ותוכנה כדי לסייע בהפעלה והפונקציה הדרושים של השירותים והתוכנה ולשיפור מוצרים ו- שירותים וניסיון המשתמשים שלך עם אופק טכנולוגיות ושלוחותיה בהתאם להודעת הפרטיות של אופק טכנולוגיות.

 

אתה מצהיר ומתחייב כי אתה ומשתמשיך, ביחס לעיבוד נתונים אישיים להלן, תיחשב כמבקר הנתונים ו- אופק טכנולוגיות תקבעו את המטרה והאופן בו נתונים אישיים כאלה, או יעובד.

 

7.2 הגנה על הנתונים שלך. כל אחד מהצדדים יעמוד בהתחייבויותיו על פי חוקי הגנת המידע החלים. כל צד יקיים אמצעים ניהוליים, פיזיים, טכניים וארגוניים מתאימים, המבטיחים רמת אבטחה מתאימה למידע סודי ולנתונים אישיים. אופק טכנולוגיות ושלוחותיה יעבדו נתונים אישיים בהתאם לתוספת לעיבוד נתונים. אתה אחראי לוודא כי אבטחת השירותים מתאימה לשימוש המיועד שלך ולאחסון, אירוח או עיבוד של נתונים אישיים.

 

8. מידע סודי.

כפי שמשתמע בהסכם זה, מידע סודי פירושו כל מידע או חומרים שאינם ציבוריים שנחשפו על ידי אחד הצדדים לצד השני, בין במישרין ובין בעקיפין, בכתב, בעל פה, או בבדיקה של חפצים מוחשיים שהצד החושף מזהה בבירור כסודי או קנייני. לשם הבהרה, מידע סודי כולל מידע אישי, ו- מידע סודי של אופק טכנולוגיות כולל את השירותים, התוכנה וכל מידע או חומרים הנוגעים לשירותים, תוכנה (כולל תמחור), או בכל דרך אחרת. מידע סודי עשוי לכלול גם מידע סודי או קנייני שנחשף לצד החושף על ידי צד שלישי.

 

 

הצד המקבל יהיה מחוייב:  (i) להחזיק את המידע הסודי של הצד החושף בביטחון ולהשתמש בזהירות סבירה כדי להגן עליו; (ii) להגביל את גילוי המידע הסודי האמור לאותם עובדים או סוכנים עם צורך לדעת מידע כזה ואשר הם תחת חובת סודיות המכבדים את ההגנה על מידע סודי הדומה באופן משמעותי לאלה של הסכם זה; ו- (iii) להשתמש במידע סודי רק למטרות שלשמן הוא נחשף, אלא אם כן נקבע אחרת בזה. ההגבלות לא יחולו על מידע סודי, למעט מידע אישי, ככל שהוא (i) הוא (או שלא נעשה באשמת המקבל) לרשות הציבור; (ii) התקבל כדין על ידי הצד המקבל מצד שלישי ללא הגבלות כאלה; (iii) היה ידוע לצד המקבל ללא הגבלות כאלה לפני קבלתו מהגורם החושף; או (iv) פותח באופן עצמאי על ידי הצד המקבל ללא הפרה של הסכם זה או גישה למידע הסודי או השימוש בו.

המקבל רשאי לחשוף מידע סודי ככל שהגילוי נדרש על פי חוק, תקנה או צו שיפוטי, ובלבד שהגורם המקבל יספק לצד החושף הודעה מיידית, במידת האפשר, על הוראה כאמור וינקח צעדים סבירים כדי להתמודד או הגבל את השלבים של כל גילוי נדרש. הצדדים מסכימים כי כל הפרה מהותית של סעיף 3 או סעיף 8 זה תגרום לפגיעה בלתי הפיכה וכי סעד מניעה בבית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת יהיה מתאים למניעת הפרה ראשונית או מתמשכת של סעיפים אלה בנוסף לכל סעד אחר הרלוונטי צד יכול להיות זכאי.

9. הצהרה.

השירותים, התוכנה, המסמך וכל המוצרים והשירותים האחרים הניתנים במסגרת ההסכם, כולל שירותים המארחים ותוכנות צד ג', ניתנים בבסיס "כפי שהוא" ו"בהתאם לזמינות". אופק טכנולוגיות מגלה את כל ההצהרות וההתחייבויות של כל סוג שהוא, מפורש, משתמע, או סטטוטורי, כולל אחריות כלשהי של סחירות, התאמה לביטחון או היעדר תקלה הקשורה לשירותים, תוכנה, מסמך, כל מוצר ושירותים אחרים, או תוצאות מאותו דבר שניתנו לך במסגרת הסכם זה. אופק טכנולוגיות אינה מתחייבת כי הפתרונות והשירותים, המפרטים או התפקודים המופיעים בשירותים או בתוכנה יתקיימו בדרישותיך או פגמים בשירותים או בתוכנה ינתנו.

כל צד מגלה באופן מיוחד את אחריותם של מוצרים ושירותים של צד שלישי, בהם אתה יכול להשתמש בשירותים ובתוכנה, וכל אחד מההתייחסות הסופית באופן ספציפי ומבקש זכויות כלשהן ותביעות נגד הצדדים האחרים הנוגעים בדבר אחר.

החברה עושה כל מאמץ לספק ללקוח שירות באיכות גבוהה, תוך הקפדה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של אמינות. עם זאת, בשים לב לאופי השירות, מוסכם בין הצדדים במפורש

כלהלן:

9.1   השירותים שמספקת אופק טכנולוגיות עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או

תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של החברה לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות כמובא להלן בהסכם. החברה נוקטת בכל האמצעים הסבירים והמקובלים לאספקה של השירותים ברמה גבוהה, אולם אינה יכולה להבטיח לספק את השירותים באופן רציף וללא תקלות.

9.2  השירותים מוענקים כפי שהם (is as) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי הלקוח או לשימוש מסוים.

9.3  הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי רשת האינטרנט והמידע המועבר בה אינם בשליטת אופק טכנולוגיות, זו אינה נותנת כל מצג ביחס לרשת האינטרנט, או ביחס לכל פעולת תקשורת המבוצעת באמצעותה או שירותים המסופקים באמצעותה. ובהתאם לכך אופק טכנולוגיות אינה אחראית לתוכנם, דיוקם, מהימנותם או התאמתם של התכנים.

9.4   לא תישא החברה בכל נזק או חבות לגבי, סימן מסחר,סוד מסחרי, פטנט, מדגם ו/או הוצאות לשון הרע או על נזק שייגרם כתוצאה משימוש ו/או  הסתמכות על שירותי התוכן אם נעשתה על ידי הלקוח או כלפיו במסגרת השימוש בשירותים פגיעה בזכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות הפרת זכויות יוצרים.

9.5   מבלי לגרוע מכלליות האמור, הלקוח מאשר כי הוא מודע לכך שאופק טכנולוגיות אינה אחראית לאבטחת מידע, להגנה או לגיבוי הנתונים שנשמרו במחשבי החברה על ידי הלקוח או עבורו, לרבות עקב חדירה של גורם בלתי מורשה לתחומו של הלקוח במחשבי החברה, ולרבות השחתה, חשיפה, או מחיקה של נתונים.

9.6   בהתחשב לאופי השירות הניתן על ידי החברה, על החברה לא חלה אחראיות מכל סוג שהוא על טיב השירותים נשוא הסכם זה או איכותם.

9.7  מתוך הבנה של המגבלות הקיימות, בשים לב לפעילותו ו/או עסקיו, היה ולדעת הלקוח יש צורך בעשיית הפעולות המפורטות מטה או חלקן, מתחייב הלקוח לבצע פעולות אלו וזאת על מנת למנוע ו/או לצמצם ו/או להקטין את נזקיו:

(i)              לערוך גיבוי של הנתונים השייכים לו, לרבות נתוני התקשרות עם צדדים שלישיים, וזאת בכל דרך שימצא לנכון, מחוץ למחשבי החברה;

(ii)             להגן על הנתונים המאוחסנים באמצעות מערכות אבטחת מידע מתאימות.

(iii)            לערוך פוליסת ביטוח עסק, ככל שהדבר נדרש, אשר תכלול ביטוח אובדן תוצאתי המבטח רווח גולמי של הלקוח. הביטוח יכלול תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על זכות תחלוף (שיבוב) כלפי החברה.

9.8   הלקוח נדרש לשמור בסודיות את אמצעי הזיהוי והסיסמאות המשמשים אותו לכניסה לתחום המוקצה לו  מערכות ובשירותי אופק טכנולוגיות ובתוכנות צד ג' , ולפקח על עובדיו או כל אדם אחר מטעמו העושה שימוש באמצעי הזיהוי והסיסמאות בהתאם לכך החברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקב אובדן, גניבה או כל שימוש בלתי מורשה אחר לרבות במקרה בו אלו הועברו על ידך לצד ג' ,אשר בהם עליו להשתמש לצורך קבלת השירותים או כלחלק מהם לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל פרטי כרטיס אשראי של הלקוח.

 

10. שיפוי.

10.1.  אופק טכנולוגיות תשפה, תגן ותחזיק אותך כבלתי מזיק מכל טענה של צד שלישי שהובאה נגדך כי השירותים, כפי שמסופק על ידי אופק טכנולוגיות, מפרים או לא מתאימים כל פטנט, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סחר מסחרי או קניין רוחני אחר צד ג ', בתנאי (i) השימוש בשירותים על ידך תואם את ההסכם והתיעוד; (ii) ההפרה אינה נגרמת על ידי שינוי או שינוי של השירותים; ו / או (iii) ההפרה לא נגרמה על ידי שילוב או שימוש בשירותים עם מוצרים שלא סופקו על ידי אופק טכנולוגיות. התחייבויות השיפוי של אופק טכנולוגיות מותנות בך: (i) מייד תודיע ל- אופק טכנולוגיות בכתב על התביעה; (ii) מתן שליטה בלעדית לאופק טכנולוגיות בבחירת הסנגור, ההגנה והסדר של התביעה; וכן (iii) לספק ל- אופק טכנולוגיות סיוע, מידע וסמכות סבירים הנדרשים להגנת התביעה והסדרתה. סעיף זה קובע את כל האחריות של אופק טכנולוגיות ביחס לשיפוי כלפיך.

10.2  אתה מסכים לשפות, להגן ולהחזיק באופק טכנולוגיות והסניפים המזיקים בה, וכן את דירקטוריה, עובדיה וסוכניה מכל טענות הנובעות או עקב: (i) הנתונים שלך; (ii) הפרת (או המשתמש שלך) של הסכם זה; (iii) השימוש שלך (או על ידי המשתמש שלך) בשירותים, בתוכנה או בתיעוד תוך הפרה של זכויות צד ג ', לרבות זכויות קניין רוחני או פרטיות, או כל חוקים רלוונטיים; או (iv) שימוש לרעה שלך (או של המשתמש שלך) בשירותים, בתוכנה או בתיעוד.

 

11. הגבלת האחריות.

בהתחשב לכל האמור לעיל, הצדדים מסכימים כי הגבלת האחריות המפורטות לעיל חלות על כל העילות מכל מין וסוג שהוא, ובכלל כך עילות חוזיות ו/או נזיקיות והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי ו/או הפסד ו/או אובדן שייגרם ללקוח במקרה של תקלה כלשהי או הפסקה כלשהי בשירות שיקבל, לרבות אבדן מידע מכל סוג, עיכוב במשלוח מידע או קבלת מידע, הגעת מידע שלא ליעדו, או שיבוש במידע. הלקוח מצהיר ומאשר כי הגבלת אחריות זו היא תוצאה של חלוקת סיכונים בין הצדדים, וכי היא סבירה ומקובלת בהתחשב בתנאי ההתקשרות וסכומה.

 11.1 כל הגבלות האחריות והפטור מאחריות חלות על החברה עובדיה, בעלי מניותיה וכל הבאים מטעמה והינם כלפי הלקוח ו/או כל מי שמטעמו.

11.2 כל האמור בהסכם זה הינו בנוסף להגנות הניתנות לחברה מכח הדין, לרבות חוק התקשורת והרישיון אשר הוענק לחברה מכוח חוק זה.

11.3 כדי לאפשר לחברה לטפל בצורה יעילה ואפקטיבית בתקלות, על הלקוח לדווח לחברהבמהירות האפשרית על כל תקלה כאמור.

11.4 בשום מקרה לא תהא החברה אחראית על פעולות של הלקוח שגרמו נזק ללקוח עצמו, ללקוחותיו, או לצד שלישי כלשהו, ומלוא האחריות על פעילות הלקוח תהא מוטלת על הלקוח בלבד.

11.5 בכל מקרה בו לא חל פטור מלא מאחריות ו/או נקבע כי חלה אחריות כלשהי על החברה מכל סיבה שהיא,

חבותה של החברה, תהא מוגבלת לסכום אשר שולם בפועל עבור השירותים המסופקים על ידה על פי

הסכם זה וזאת עד לסכום של שלושה חודשי שירות (להלן: "הסעד"). למען הסר ספק יובהר כי זהו הסעד

היחיד שהלקוח זכאי לו, ויהווה סילוק סופי ומוחלט של כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של הלקוח

כלפי החברה.

 

12. תוכניות צד ג '.

במסגרת הסכם שירותים זה, הנך עשוי לקבל גישה לתוכניות צד ג 'דרך השירותים הניתנים ע"י אופק טכנולוגיות במגרת ההסכם , או תוכניות צד ג' עשויות להיות מצורפות בשירותים או בתוכנה. תוכנות צד שלישי אלה מנוהלות על פי תנאי הרישיון שלהן, אשר עשויים לכלול רישיונות תוכנה קוד פתוח או בחינם, ותנאים אלה יגברו על הסכם זה באשר לשימושך בתוכנות צד ג '. שום דבר בהסכם זה לא מגביל את זכויות המשתמשים שלך או המשתמשים שלך, או מעניק לך או למשתמשים שלך זכויות המחליפים את התנאים של כל תוכנית צד ג 'כזו.

13. תמיכה.

13.1 תמיכת ושירות אופק טכנולוגיות. (אם חל עלייך במסגרת ההסכם), אופק טכנולוגיות תספק לך תמיכה במהלך התקופה. אתה מסכים:

(i) ליצור קשר מיידי עם אופק טכנולוגיות בכל הבעיות בשירותים או בתוכנה; וכן

(ii) לשתף פעולה ולספק ל- אופק טכנולוגיות את כל המידע הרלוונטי וליישם את כל ההליכים המתקנים ש- אופק טכנולוגיות דורשת לספק תמיכה.

13.2 מתן תמיכה. במהלך תקופת ההסכם, אתה ראשי לקבל:

13.2.1 תמיכה מקוונת. אנשי הקשר שלך / ים רשאים להגיש תמיכה ובקשות קשורות באמצעות פורטל מקוון הזמין באתר החברה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 364 ימים בשנה (התמיכה אינה זמינה ביום כפורים). לכל בקשה ניתן מספר זיהוי ייחודי לנוחיותך והתייחסותך. כל הגשות התמיכה המקוונות מנוהלות בשפה העברית/אנגלית.

13.2.2 תמיכה טלפונית. תמיכה טלפונית זמינה בימים א-ה בין השעות 09:00-18:00.

13.3 מגבלות. ל- אופק טכנולוגיות לא תהיה כל התחייבות לספק תמיכה לבעיות שנגרמות או נובעות מהדברים הבאים: (i) שינויים או שינויים בתוכנה או בשירותים; (ii) שימוש בתוכנה או בשירותים שלא בהתאם להסכם או לתיעוד; או (iii) מוצרים של צדדים שלישיים שאינם מורשים בתיעוד או, עבור מוצרים של צד שלישי מורשים בתיעוד, בעיות הנובעות אך ורק ממוצרי צד שלישי כאלה.

 

14. כללי.

14.1 הודעות. כל ההודעות חייבות להיות בכתב וישולחו בדואר רשום או מאושר למחלקה המשפטית  למשרדי החברה בכתובת – מצדה 9 בני ברק, מגדלי ב.ס.ר 3 קומה 27 ,  או יישלחו בדוא"ל לכתובת Info@ofekcloud.com  (עם עדות לשידור אפקטיבי).

14.2 הסכם שלם. הסכם זה מהווה את כל ההסכם בין הצדדים הנוגע לשירותים, תוכנה ותיעוד הניתנים להלן ומחליף את כל התקשורת, ההסכמות וההבנות הקודמות או הבאות, בכתב או בעל פה, ביחס לנושא שבדבר. אם תנאים והגבלות אחרים של אופק טכנולוגיותמתנגשים עם הסכם זה, הסכם זה יגבר ושולט ביחס לשירותים, תוכנה ותיעוד שיימסרו להלן. בנוסף, כל התנאים הנוספים או הסותרים שתספק על ידך, בין אם בהזמנת רכש, ברישיון חלופי, ובין אם כן, יבוטלו ולא יהיו להם כל השפעה.

14.3 חוקי בקרת יצוא. השירותים, התוכנה והתיעוד שנמסרו אליך במסגרת הסכם זה כפופים לחוקים ולתקנות של בקרת ייצוא ועשויים להיות כפופים לחוקי ייבוא ​​וייצוא של תחום השיפוט בהם ניגשה, שימשה או הושגה. הנך מתחייב במסגרת הסכם זה לציית לכל החוקים, הכללים והתקנות החלים על בקרת היצוא החלים על השירותים, התוכנה והתיעוד. אתה מסכים כי אינך נמצא או אינך בשליטת או תושב של מדינה, אדם או גורם כלשהו האסור לקבל את השירותים, התוכנה או התיעוד עקב מגבלות ייצוא וכי לא תייצא, ייצא מחדש. , להעביר או להתיר את השימוש בשירותים, בתוכנה או בתיעוד, באופן מלא או חלקי, או באחת ממדינות כאלה או לאף אחד מאותם אנשים או גורמים כאלה.

14.4 שינויים. אלא אם כן נקבע אחרת, הסכם זה לא יתוקן או ישתנה על ידך אלא בכתב שנחתם על ידי נציגים מורשים של כל צד.

14.5 ניתוק. אם נקבע כי הוראה כלשהי מהסכם זה אינה ניתנת לאכיפה, בלתי חוקית או בטלה, הדבר לא ישפיע על האכיפה של יתר ההוראות. הצדדים מסכימים עוד כי ההוראות שלא ניתן לאכוף ייחשבו כמוחלפים על ידי הוראות המחייביות וניתנות לאכיפה ושונה מעט ככל האפשר מההוראות הבלתי ניתנות לאכיפה, בשיקולים של מטרתו ומטרתו של זה הסכם.

14.6 ויתור. עיכוב או אי הצלחה של מי מהצדדים לממש זכות כלשהי הניתנת בהסכם זה לא ייחשב כוויתור על אותה זכות.

14.7 כוח עליון. אופק טכנולוגיות לא תישא באחריות לכל עיכוב או כישלון בביצוע התחייבויות על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא מעבר לשליטתה הסבירה, לרבות כוח עליון; סכסוכי עבודה; הפרעות תעשייתיות; תקלות חשמל, טלקומוניקציה או תקלות שירות אחרות; רעידות אדמה, סערות או אלמנטים אחרים בטבע; חסימות; אמברגיות; מהומות; מעשי או פקודות שלטון; מעשי טרור; ומלחמה.

14.8 מבנה הסכם. כותרות פסקאות הן מטעמי נוחות ולא ישפיעו על הפרשנות.

14.9 חוק השלטון. הסכם זה יחול על פי חוקי מדינת ישראל ותחת הסכמים מול תוכנות צד ג' ומקורן, ללא התחשבות בכל הוראות ניגודיות, פרט לאמנת האומות המאוחדות למכירה בינלאומית של סחורות והוראות חוק עסקאות אחידות במידע ממוחשב. לא יחול על הסכם זה. אתה מסכים בזאת לתחום השיפוט של בתי המשפט הפדרליים של מדינת ישראל.

14.10 זכויות צד ג '. פרט לאמור במפורש כאן, הסכם זה אינו יוצר זכויות לכל אדם שאינו צד בו, ואף אדם שאינו צד להסכם זה רשאי לאכוף אף אחד מתנאיו או להסתמך על הדרה או מגבלה הכלולים בו.

14.11 יחסי הצדדים. הצדדים הם קבלנים עצמאיים. הסכם זה אינו יוצר שותפות, זיכיון, מיזם משותף, סוכנות, נאמן או יחסי עבודה בין הצדדים.

14.12 אופק טכנולוגיות רשאית להעביר את זכויותיה ו/או את חובותיה על פי ההסכם לידי אדם אחר, לפי שיקול דעתה המוחלט.

14.13 הלקוח אינו רשאי להעביר את הזכויות והחובות על פי הסכם זה אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.

14.14 אם הוראה כלשהי בהסכם זה תימצא על ידי ערכאה מוסמך כבלתי ניתנת לאכיפה, כל יתר הוראות ההסכם ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים.

14.15 הימנעות החברה מלאכוף את חובות הלקוח לפי ההסכם, כולן או מקצתן, לא תיחשב כויתור על קיום החובות כאמור, והיא לא תמנע מהחברה לתבוע בגין הפרת החובות במועד מאוחר יותר או בגין הפרה אחרת.

 

 

15. דגשי מוצר.

15.1 התקנת תוכנה. באחריותך במהלך תקופת הסכם זה לעמוד בתיעוד, כולל דרישות התצורה, ההפעלה, ההתקנה והשימוש של השירותים ו / או התוכנה במכשירים שלך, ותספק את כל הסיוע הדרוש ל- אופק טכנולוגיות הקשור בה. אתה יכול לשלם עמלות נוספות במקרה שתבקש מ- אופק טכנולוגיות להתקין מחדש את התוכנה או השירותים במכשירים שלך בגלל שגיאה שאינה קשורה לתוכנה או לשירותים או להעברת התקנת התוכנה או השירותים למכשירים אחרים.

 

15.2 גיבוי.

הצהרה נוספת. בנוסף לתנאים וההגבלות האחרים בהם, אתה מאשר באופן מפורש ומסכים לכך שהנתונים שלך לא יהיו זמינים או ניתנים לשחזור אם (1) אתה משתמש בשירותים בגין הסכום שהזמנת; (2) העתק של הנתונים שלך לא הושלם; (3) הנכם מעדיפים לגבות מכשירים, תיקים, תיקיות או כלי רכב שלא נתמכים על ידי השירותים כפי שיוגדרו בדוקומנטציה; (4) אתה מוחק מכשיר, קובץ, תיקייה או מלוח המחוונים של השירות, ממכשירך או מגיבוי על ידי השירותים; (5) אתה משנה את מערכת ההפעלה שלך באדם המפר את התאימות או מפריע לתפקוד השירותים או התוכנה; (6) המחשב שלך אינו מסוגל לגשת לאינטרנט או לפתרון ברשת; (7) אינך מצליח לעמוד בהסכם או בדוקומנטציה; או (8) אתה מסיים או לא מצליח לממן את המינוי שלך לשירותים.

bottom of page